CHANEL Wiosna – lato 2015 Ready – to – wear

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: vogue.co.uk  Wiel­ka mani­fe­sta­cja w pary­skim Grand Pala­is, a Karl Lager­feld jej głów­nym orga­ni­za­to­rem! Być może brzmi to absur­dal­nie, ale to nie…

Święto polskiej mody już po raz 11.!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie: mate­ria­ły pra­so­we Gdy­by­śmy musie­li wska­zać jed­ną rzecz, a wła­ści­wie wyda­rze­nie, bez któ­re­go nie wyobra­ża­my sobie kalen­da­rza pol­skiej mody  na mie­siąc paź­dzier­nik,…

MAISON MARTIN MARGIELA Wiosna – lato 2015 Ready – to – wear

 Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: style.com Nie zna­my bar­dziej tajem­ni­cze­go domu mody od fran­cu­skie­go Maison Mar­tin Mar­gie­la. Nie­ba­nal­ny eklek­tyzm oraz zupeł­nie nie­oczy­wi­ste pięk­no zachwy­ca­ją nas za…

VERSACE Wiosna – lato 2015

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: vogue.co.uk Gdzie się podzia­ło daw­ne Ver­sa­ce? Roz­my­śla­li­śmy po piąt­ko­wej pre­zen­ta­cji naj­now­szej kolek­cji wło­skie­go domu mody, któ­ra odby­ła się pod­czas Tygo­dnia Mody…