Sen nocy letniej, czyli coś więcej niż taniec.

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: teatrwielki.pl Mówi się, że ludzie prze­sta­ją doce­niać praw­dzi­wą sztu­kę, nie cho­dzą do teatru czy fil­har­mo­nii, wystar­cza im kino i słu­chaw­ki z…