Wiek? To bez znaczenia!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Jak wyobra­żam sobie „praw­dzi­wą”  top model­kę? Jesz­cze nie­daw­no na to pyta­nie odpo­wie­dzia­ła­bym bez chwi­li zawa­ha­nia, wymie­nia­jąc takie przy­mio­ty ide­al­nej…