Austriacka Biblioteka Narodowa

Tekst/Zdjęcia: Vers-24 Jeśli jeste­ście w Wied­niu oraz uwiel­bia­cie książ­ki koniecz­nie odwiedź­cie Austriac­ką Biblio­te­kę Naro­do­wą. Pięk­ne rega­ły wypeł­nio­ne książ­ka­mi cie­szą oczy zwie­dza­ją­cych, co wię­cej skle­pie­nie jest…