Wianki nad Wisłą 2014: idea, nowości, szczegółowy program

Wian­ki to pik­nik rodzin­ny inspi­ro­wa­ny sło­wiań­ską tra­dy­cją uro­czy­ste­go świę­to­wa­nia Nocy Kupa­ły zwa­nej rów­nież Sobót­ką – w trak­cie rado­snych zabaw odby­wa­ły się daw­niej róż­ne­go rodza­ju wróż­by i tań­ce, a dziew­czę­ta pusz­cza­ły wian­ki z zapa­lo­ny­mi świe­ca­mi. Co roku przy­cho­dzi na nie­go kil­ka­dzie­siąt tysię­cy osób. Bądź­cie z nami 21 czerw­ca na Pod­zam­czu (Bul­wa­ry nad Wisłą)między godz. 14.00, a 24.00! To świet­na oka­zja, by w gro­nie naj­bliż­szych przy­ja­ciół i rodzi­ny, spę­dzić week­end w malow­ni­czym miej­scu nad Wisłą.