Kendall i Kylie Jenner projektują dla Topshop!

Zdję­cia: www.kendallandkylie.com Tekst: Vers-24 Ken­dall i Kylie wczo­raj w nocy na swo­im blo­gu ofi­cjal­nie umie­ści­ły infor­ma­cje o współ­pra­cy z bry­tyj­ską mar­ką. Dziew­czy­ny z LA dały się…