Wystawa “Electronic Superhighway” w londyńskiej Whitechapel Gallery

Aktu­al­na wysta­wa w lon­dyń­skiej gale­rii Whi­te­cha­pel przed­sta­wia histo­rie rela­cji mię­dzy sztu­ką i inter­ne­tem. Kura­tor wysta­wy, Omar Kho­le­if, w zręcz­ny spo­sób zaaran­żo­wał dwie wysta­wy w jed­nej: pierw­sza jest poświę­co­na fascy­na­cji sztu­ki współ­cze­snej z kul­tu­rą cyfro­wą, a dru­ga histo­rii sztu­ki cyfro­wej opo­wie­dzia­nej na prze­strze­ni pię­ciu dekad.