TOP 10 rzeczy, które znajdziecie na targach Warsaw Fashion Store

Tar­gi mody War­saw Fashion Sto­re zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi! Już w ten week­end na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie odbę­dzie się praw­dzi­we świę­to mody nie­za­leż­nej. Z…