Warszawski Festiwal Kultury Piwnej

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: kp.pl Wiel­kie mia­stecz­ko piw­ne wyro­śnie na bło­niach Sta­dio­nu Naro­do­we­go, a już w czwar­tek wystar­tu­je tu 2. War­szaw­ski Festi­wal Kul­tu­ry Piw­nej. Idea…