Majestatyczny aksamit

Czy moż­na wyobra­zić sobie coś bar­dziej szy­kow­ną od aksa­mi­tu? Od stu­le­ci uwiel­bia­ny przez duchow­nych i ary­sto­kra­cję, swój rodo­wód wywo­dzi z Włoch. Ta kró­lew­ska, szla­chet­na tka­ni­na…