Ślub jak z bajki!

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: whowhatwear.com, tumblr.com Jest taki dzień, któ­ry pla­nu­je­my czę­sto już jako małe dziew­czyn­ki. Wyma­rzo­na suk­nia, kwia­ty, goście, wyjąt­ko­we miej­sce, no i oczy­wi­ście…

Boho Hairpiece trend z USA alternatywą dla tradycyjnego welonu.

hushedcommotion.com cena: $ 170.00 Wpraw­dzie w pol­skiej tra­dy­cji, ślub bez welo­ny nie jest dobrze widzia­ny, mimo to  Pan­ny Mło­de coraz czę­ściej wybie­ra­ją do swo­ich ślub­nych…

Wystawa najsłynniejszych sukien ślubnych w historii

Tekst: Karo­li­na Mro­czek Zdję­cia: vam.ac.uk, vogue.com, pinterest.com Kil­ka dni temu w Vic­to­ria & Albert Museum w Lon­dy­nie, odby­ło się otwar­cie eks­klu­zyw­nej wysta­wy ’’ Suk­nie ślub­ne 1775- 2014’’. To…