Przyroda, kobiety i utrata tożsamości, czyli Rocio Montoya i jej fotografia eksperymentalna

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: ignant.de Cze­go ocze­ku­je­my od sztu­ki? Pięk­na, zasko­cze­nia, inspi­ra­cji? Mimo że odpo­wia­da­jąc na to pyta­nie, wypo­wia­da­my prze­waż­nie podob­ne sło­wa, każ­de dzie­ło odbie­ra­my w odmien­ny…