MATERIAŁOZNAWSTWO W PIGUŁCE

JUŻ ZA TYDZIEŃ 14 maja 2016 w Łodzi STARTUJE 1-DNIOWY  KURS PT. „MATERIAŁOZNAWSTWO I WŁÓKIENNICTWO ODZIEŻOWE” pro­wa­dzo­ny przez pro­fe­sjo­nal­nych szko­le­niow­ców, posia­da­ją­cych wie­lo­let­nie doświad­cze­nie.

No need to fly – Just imagine

Kre­atyw­na gru­pa KIWI chce poka­zać, że róż­ni­ce mogą być inspi­ru­ją­ce, spra­wić, by dzie­ci nie bały się innych kul­tur. Dla Vers-24 zało­ży­ciel­ki opo­wie­dzia­ły o swo­ich pasjach, pro­jek­tach i pla­nach na przy­szłość.