Warszawskie Targi Książki 2014: mały jubileusz i bicie rekordu Guinnessa

Zbli­ża­ją się pią­te War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki. Od 22 do 25 maja Sta­dion Naro­do­wy zamie­ni się w gigan­tycz­ną księ­gar­nię, czy­tel­nię i miej­sce atrak­cji lite­rac­ko-arty­stycz­nych dla doro­słych i dzie­ci. Tar­gi osią­gną rekor­do­we wyni­ki: wię­cej niż 700 wystaw­ców z Pol­ski i 22 innych kra­jów oraz ponad 690 auto­rów.