Warszawskie Targi Książki: godziny otwarcia, ceny, dojazd, wystawcy

Pią­te War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki roz­pocz­ną się 22 maja na Sta­dio­nie Naro­do­wym. W tym roku gościć będzie ponad 700 wystaw­ców z Pol­ski i 22 innych kra­jów oraz nie­mal 700 auto­rów. Cie­ka­wa ofer­ta pro­gra­mo­wa i wysta­wien­ni­cza z wyso­ki­mi raba­ta­mi na nowo­ści oraz wydaw­ni­cze best­sel­le­ry przy­cią­gnie tłu­my. Rów­no­le­gle odby­wać się będą po raz dru­gi Tar­gi Książ­ki Aka­de­mic­kiej i Nauko­wej ACADEMIA. Tym­cza­sem, zanim zdra­dzi­my Wam szcze­gó­ły orga­ni­za­cyj­ne (godzi­ny otwar­cia, ceny, dojazd, wej­ścia i prze­strze­nie), posta­no­wi­li­śmy powie­dzieć, na co naszym zda­niem war­to się wybrać.