Artyści przejmują metropolię! Kolejna edycja WARSZAWY W BUDOWIE rozpoczęta

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: sarp.warszawa.pl, wwb6.artmuseum.pl Dotych­cza­so­we odsło­ny popu­lar­ne­go festi­wa­lu Muzeum Sztu­ki Nowo­cze­snej opo­wia­da­ła o twór­cach archi­tek­tu­ry, pro­ce­sach par­ty­cy­pa­cyj­nych, rekla­mie i jej wpły­wie na prze­strzeń publicz­ną. Tym…