INAUGURACJA 5. URODZIN WARSZAWY POWIŚLE

W śro­dę, 18 czerw­ca, roz­po­czy­na­my wiel­kie świę­to­wa­nie 5 uro­dzin War­sza­wy Powi­śle, któ­re potrwa­ją przez całe lato! W związ­ku z powyż­szym na ten okres orga­ni­za­to­rzy zapla­no­wa­li mnó­stwo…