5. edycja Nocy Pragi: szczegółowy program

W naj­bliż­szy pią­tek noc­ne życie War­sza­wy prze­no­si się na pra­wą stro­nę Wisły. Fani O.S.T.R. mogą spo­tkać się w Hydro­za­gad­ce, miło­śni­cy tań­ca nauczyć się kro­ków zum­by, kino­ma­nia­cy wybrać na poka­zy fil­mo­we i spo­tka­nia z ulu­bio­ny­mi akto­ra­mi… Atrak­cji nie zabrak­nie, dla­te­go już dziś zapo­znaj się ze szcze­gó­ło­wym pro­gra­mem impre­zy i znajdź coś dla sie­bie!