Warszawa i Wrocław w setce najmądrzejszych miast świata

Zale­d­wie kil­ka dni temu hisz­pań­ska IESE Busi­ness Scho­ol (jed­na z naj­bar­dziej zna­nych szkół biz­ne­so­wych na świe­cie) opu­bli­ko­wa­ła naj­now­szy ran­king „naj­mą­drzej­szych” (smar­test) miast Cities In Motion Index. Na cze­le Tokio, Lon­dyn, Nowy Jork i Zurych. W pierw­szej set­ce zna­la­zły się, tak­że pol­skie mia­sta – War­sza­wa i Wro­cław.