Japonia na torwarze! A Fujifilm Instax rozdaje nagrody!

Tekst/Zdjęcia: Mate­ria­ły pra­so­we, Redak­cja Już 7 czerw­ca w impre­zo­wym ser­cu War­sza­wy na Tor­wa­rze, będzie moż­na się poczuć jak na w egzo­tycz­nej Japon­ni. Vers24 zapra­sza na rodzinny…

XX. edycja Gali Fryderyków w Sali Kongresowej.

W czwar­tek 24 kwiet­nia 2014 roku, po raz pierw­szy na taką ska­lę w dwu­dzie­sto­let­niej histo­rii, orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją publicz­ność do udzia­łu w jubi­le­uszo­wej XX. edy­cji gali…