XX. edycja Gali Fryderyków w Sali Kongresowej.

W czwar­tek 24 kwiet­nia 2014 roku, po raz pierw­szy na taką ska­lę w dwu­dzie­sto­let­niej histo­rii, orga­ni­za­to­rzy zapra­sza­ją publicz­ność do udzia­łu w jubi­le­uszo­wej XX. edy­cji gali…