Z tygodnia filmowego w festiwal na skalę światową

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: wff.pl   Dobie­ga koń­ca 30. War­szaw­ski Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Fil­mo­wy. Jak zwy­kle orga­ni­za­to­rzy posta­ra­li się, żeby reper­tu­ar był zróż­ni­co­wa­ny, a widzo­wie mogli zoba­czyć…