Relacja z targów Warsaw Fashion Store

Pierw­sza edy­cja tar­gów War­saw Fashion Sto­re za nami! Dwa inten­syw­ne dni peł­ne modo­wych wra­żeń, spo­tkań z ludź­mi, któ­rych pasja i zaan­ga­żo­wa­nie budzi podziw i jak nic inne­go moty­wu­je do dzia­ła­nia. Po raz pierw­szy mie­li­ście tak­że oka­zję spo­tkać na żywo całą redak­cję Vers-24. W naszej stre­fie cze­ka­li­śmy na Was wita­jąc każ­de­go gościa kawą i cia­chem. Atrak­cji było jed­nak znacz­nie wię­cej.