Warsaw by Night” Ile może zdarzyć się jednej nocy?

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: filmweb.com, mate­ria­ły pra­so­we Z rela­cji dam­sko – męskich pro­du­cen­ci fil­mo­wi czer­pią zwy­kle peł­ny­mi gar­ścia­mi, inter­pre­tu­jąc temat nie­jed­no­krot­nie w bar­dzo podob­ny i…