Haute Couture Fall/Winter 2015 – trendy we fryzurach

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zdję­cia: style.com, pinterest.com Poka­zy z serii hau­te coutu­re na sezon jesien­no – zimo­wy 2015 po raz kolej­ny zabra­ły entu­zja­stów eks­klu­zyw­nych pro­jek­tów w eks­cy­tu­ją­cą podróż…

Fryzury 2014! Kontrola poza kontrolą!

Jeśli sto­jąc każ­de­go dnia przed lustrem zasta­na­wiasz się nie tyl­ko, w co masz się dziś ubrać, ale i jak uło­żyć wło­sy, mamy dla cie­bie pew­ną pro­po­zy­cję. A wła­ści­wie nie jed­ną, a aż pięć! Przed­sta­wia­my wam fry­zu­ry, któ­re pozo­sta­jąc w natu­ral­nym nie­ła­dzie są ide­al­ne nie tyl­ko pod­czas inten­syw­ne­go dnia w pra­cy, ale tak­że week­en­do­we­go wypo­czyn­ku poza mia­stem lub roman­tycz­nej kola­cji przy świe­cach. Zna­la­zły­śmy spo­sób na nie­wy­mu­szo­ny look dziew­czy­ny z sąsiedz­twa. Ide­al­ny dla każ­dej z nas!