Marsz Różowej Wstążki 2014

Rusza 17. edy­cja Mar­szu Różo­wej Wstąż­ki orga­ni­zo­wa­ne­go w ramach Wiel­kiej Kam­pa­nii Życia – AVON kon­tra Rak Pier­si. W tego­rocz­nej odsło­nie akcja odbę­dzie się pod hasłem Rusz z Pomo­cą! – AVON WALK – Marsz Różo­wej Wstąż­ki. Ta waż­na ini­cja­ty­wa spo­łecz­na, nie tyl­ko sze­rzy wie­dzę na temat pro­fi­lak­ty­ki raka pier­si, ale tak­że daje nadzie­ję – uświa­da­mia Polkom, że wcze­śnie wykry­ta cho­ro­ba to nie wyrok. Wyda­rze­nie odbę­dzie się 7 czerw­ca, dzię­ki wspól­ne­mu zaan­ga­żo­wa­niu mar­ki oraz Sto­wa­rzy­sze­nia Ama­zon­ki War­sza­wa-Cen­trum, któ­re od wie­lu lat poma­ga kobie­tom w wal­ce z rakiem pier­si.