Miejsca, do których warto pojechać w 2014 roku

Tra­ve­lers’ Cho­ice to nagro­da przy­zna­wa­na zgod­nie z ran­kin­giem przy­go­to­wa­nym na pod­sta­wie milio­nów recen­zji i opi­nii podróż­ni­ków, któ­rzy korzy­sta­ją z ser­wi­su Tri­pA­dvi­sor. Bar­ce­lo­na? Paryż? Nowy Jork? Bang­kok? To jed­ne z popu­lar­niej­szych miejsc, jed­nak zwy­cięz­cą szó­stej edy­cji ple­bi­scy­tu jest… Stam­buł.