Biblia mody: Vogue

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: vogue.com Vogue powstał w 1982 roku w Nowym Jor­ku. W języ­ku fran­cu­skim “en vogue” ozna­cza mod­ny. Pro­sta, ale zara­zem ide­al­nie pasu­ją­ca nazwa…

Alexi Lubomirski – polski Książę w wielkim świecie mody

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: alexilubomirski.com Nazwi­sko Lubo­mir­ski zna­ne jest Pola­kom przede wszyst­kim z lek­cji histo­rii oraz powie­ści, takich jak cho­ciaż­by “Potop” Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, ze wzglę­du…

Ile warta jest praca w branży mody?

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: whowhatwear.com, observer.com, chatelaine.com Prze­mysł mody to jeden z naj­le­piej pro­spe­ru­ją­cych biz­ne­sów na całym świe­cie, cie­szą­cy się nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią od wie­lu lat. Bez wzglę­du na…

Brytyjska faworytka – Alexa Chung

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: alexachung.tumblr.com, whowhatwear.com Bry­tyj­ska fawo­ryt­ka , it-girl ‚redak­tor bry­tyj­skie­go „Vogue’a” , pre­zen­ter­ka tele­wi­zyj­na , model­ka, Dj-ka w jed­nej oso­bie. Ale­xa Chung nie­daw­no opu­bli­ko­wa­ła książ­kę pod…