Edward Enninful nowym redaktorem Brytyjskiego „Vogue” – ZOOM ON

Kie­dy w stycz­niu bie­żą­ce­go roku Ale­xan­dra Schul­man ogło­si­ła, że po 25 latach roz­sta­je się z Bry­tyj­ską edy­cją „Vogue” w świe­cie mody zawrza­ło. Od tego cza­su…