VIVA! Photo Awards 2014. Nagrody dla najlepszych polskich fotografików przyznane!

 Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: Ivan Tor­chi­lov Ten pre­sti­żo­wy wie­czór ma miej­sce tyl­ko jeden raz w roku. Gala VIVA! Pho­to Awards, jeden z naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych kon­kur­sów foto­gra­ficz­nych…