Zakupy w wersji luksusowej: przegląd warszawskich butików

1. vit­kAc Pozy­cja obo­wiąz­ko­wa na modo­wej mapie War­sza­wy. Od 2011 roku bez wąt­pie­nia naj­bar­dziej luk­su­so­wy dom mody w Pol­sce. Naj­więk­sze świa­to­we mar­ki w jed­nym miej­scu,…