VAFA 2014: święto animacji w Warszawie

22 maja w war­szaw­skim kinie Mura­nów odbę­dzie się nowo­cze­sna kon­fe­ren­cja poświę­co­na ani­ma­cji. Wśród gości spe­cjal­nych kon­fe­ren­cji poja­wią się m.in. Max Howard, uzna­ny bry­tyj­ski pro­du­cent i reży­ser, któ­ry ma na swo­im kon­cie m.in. “Kró­la lwa” oraz Mark Cha­vez, nagra­dza­ny reży­ser inte­rak­tyw­nych ani­ma­cji, wykła­dow­ca w Cen­trum Inno­wa­cji Mul­ti-plAt­form Game Inno­va­tion Cen­tre (MAGIC) naj­lep­sze­go sin­ga­pur­skie­go Uni­wer­sy­te­tu badaw­cze­go – Nany­ang Tech­no­lo­gi­cal Uni­ver­si­ty.