VIOLETTE” w reżyserii Martina Provosta

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Powo­jen­ny Paryż. Do małe­go, skrom­ne­go miesz­ka­nia wpro­wa­dza się mło­da pisar­ka Vio­let­te Leduc. Porzu­co­na przez męża, jest zmu­szo­na zacząć wszyst­ko od nowa. Posta­na­wia na…