Powrót do przeszłości

Tekst: Anna Jan­kow­ska Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: whowhatwear.com, vintageinspiredclothing.net, style.com, bazaar.ru Prze­szłość jest dla pro­jek­tan­tów mody nie­wy­czer­pa­nym źró­dłem inspi­ra­cji, dla­te­go moda na styl retro nie prze­mi­ja pomi­mo nowo­cze­snych tech­no­lo­gii…

Rzutem oka na jesień

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: zara.com, stories.com, net-a-porter.com, asos.com, framboisefashion.com, angelicablick.se W ocze­ki­wa­niu na sło­necz­ną i zło­tą jesień poszu­ku­je­my dla sie­bie naj­bar­dziej sty­lo­wych i dopa­so­wa­nych oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych. Jesien­ne…

Suknie ślubne, na które patrzył cały świat

Te ślu­by prze­szły do histo­rii nie tyl­ko z powo­du popu­lar­no­ści par, któ­re sta­nę­ły przed ołta­rzem, ale przede wszyst­kim ze wzglę­du na zna­ko­mi­te kre­acje, w któ­rych…

Retromania

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: net-a-porter.com, hm.com, topshop.com   Sukien­ki w sty­lu vin­ta­ge uwiel­bia­ją nosić współ­cze­sne it-girls – ostat­ni­mi cza­sy prze­ko­na­ła się do nich bry­tyj­ska fashio­nist­ka…

Bar-restauracja BISTROT na Bali

Bar – restau­ra­cja na cze­le z bel­gij­skim kucha­rzem Yehu­di Meke­ren Wang Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: bistrot-bali.com, yatzer.com Bistrot urzą­dzo­ny jest w typo­wym fran­cu­skim sty­lu, wyglą­da bar­dzo kolo­ro­wo …