Wiedeńska klasyka w nowej odsłonie

Tekst: Kin­ga War­szaw­ska Zdję­cia: design-milk.com Przy­sto­so­wu­jąc histo­rycz­ne wnę­trza do potrzeb ich współ­cze­snych użyt­kow­ni­ków, moż­na dać się zła­pać w pułap­kę złych decy­zji i bar­dzo destruk­cyj­nej rearan­ża­cji. Na…