VICTORIA’S SECRET opening in Poland

Anioł­ki Victoria’s Secret zapra­sza­ją na otwar­cie pierw­sze­go skle­pu VS z peł­nym asor­ty­men­tem, któ­re odbę­dzie się 30 Sierp­nia b.r. w CH Arka­dia w War­sza­wie.   Zachę­ca­my…