Jedzenie

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o topinamburze

Topi­nam­bur, czy­li sło­necz­nik bul­wia­sty (Helian­thus tube­ro­sus) jest kuzy­nem sło­necz­ni­ka zwy­czaj­ne­go i nale­ży do gatun­ku roślin z rodzi­ny astro­wa­tych. Pocho­dzi z Ame­ry­ki Pół­noc­nej, zaś do Euro­py został spro­wa­dzo­ny przez Krzysz­to­fa Kolum­ba. Szyb­ko zyskał popu­lar­ność na stołach,…

Więcej