Uroda

TONER – CO TO JEST I JAK GO APLIKOWAĆ?

Jed­nym z głów­nych rytu­ałów w pie­lę­gna­cji Kore­anek jest toni­zo­wa­nie cery, czy­li przy­wró­ce­nie jej rów­no­wa­gi kwa­so­wo-zasa­do­wej, naru­sza­nej przez kosme­ty­ki myją­ce. Dla­te­go w oczysz­cza­niu skó­ry pomoc­ne są wła­śnie tone­ry, któ­re odpo­wia­da­ją za pra­wi­dło­we pH. To wła­śnie teraz…

Więcej