ModaNewsroom

A może tak podszewka z Acetatu?

Ace­tat to ina­czej włók­no celu­lo­zo­we. Jako tka­ni­na słu­ży na pod­szew­ki. Cenio­ny za swo­je prak­tycz­ne wła­ści­wo­ści, bo dobrze prze­pusz­cza powie­trze, cał­kiem nie­źle wchła­nia wil­goć oraz jego wypro­du­ko­wa­nie nie jest kosz­tow­ne. Ace­tat sta­no­wi alter­na­ty­wę dla kosz­tow­ne­go jedwabiu.…

Więcej