ModaZOOM ON

GIA CARANGI - Miało być inaczej

Dzi­siaj nale­ża­ła­by z pew­no­ścią do poko­le­nia star­szych, ale wciąż zdu­mie­wa­ją­co pięk­nych i zawo­do­wo speł­nia­ją­cych się super­mo­de­lek. Życie i karie­ra Gii Caran­gi poto­czy­ły się ina­czej niż chcie­li­by foto­gra­fo­wie, pro­jek­tan­ci i dzien­ni­ka­rze, zachwy­ce­ni jej zja­wi­sko­wą uro­dą utrwa­lo­ną na…

Więcej