Styl życiaVers24 Bloguje

Jaka jest przyszłość smart livingu?

Wszyst­ko wokół nas jest teraz smart – smart­pho­ne, smart watch, smart home. Idea smart pole­ga na mądrym, spryt­nym, łatwym, bar­dziej przy­ja­znym śro­do­wi­sku życiu. Na świe­cie jest to coraz popu­lar­niej­szy trend. Ist­nie­je więc wie­le hipo­tez na…

Więcej