Uroda

SEYSSO Basic Color Beauty Collection

Poznaj SEYSSO Basic Color Beau­ty Col­lec­tion, nową serię szczo­te­czek, któ­ra odmie­ni Two­ją codzien­ną ruty­nę pie­lę­gna­cyj­ną. Zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia sonicz­na SEYSSO, teraz wzbo­ga­co­na o funk­cję Dyna­mic Cle­an Tech­no­lo­gy (DCT), z jesz­cze więk­szą dokład­no­ścią wspie­ra codzien­ną higie­nę jamy…

Więcej