Design

Ritzy - szwedzka sztuka rzemiosła

W świe­cie nowo­cze­snych wnętrz luk­sus nader czę­sto spo­ty­ka się z mini­ma­li­zmem, two­rząc meblar­skie dzie­ła sztu­ki, któ­re zachwy­ca­ją od pierw­sze­go wej­rze­nia. Rit­zy to kolek­cja, któ­ra łączy w sobie design z naj­wyż­szej pół­ki, per­fek­cyj­ną jakość wyko­na­nia oraz…

Więcej