Styl życiaVers24 Bloguje

CZYM JEST LUKSUS?

  Sło­wo luk­sus pocho­dzi od łaciń­skie­go i dosłow­nie zna­czy nad­miar oraz prze­pych. Jest to kate­go­ria dóbr mate­rial­nych lub usług odzna­cza­ją­ca się wyso­ką ceną, jako­ścią oraz eks­klu­zyw­no­ścią, bo dostęp­na dla wąskie­go gro­na elit, naj­bo­gat­szych i wpływowych…

Więcej