JedzenieZdrowie

Jak przetrwać post Dr Dąbrowskiej?

Post Dr Dąbrow­skiej bije ostat­nio rekor­dy popu­lar­no­ści. Jak się oka­zu­je, ta wyjąt­ko­wa die­ta to nie tyl­ko spo­sób na utra­tę zbęd­nych kilo­gra­mów, ale przede wszyst­kim sku­tecz­na meto­da na uzdro­wie­nie nasze­go orga­ni­zmu. Czy da się prze­trwać post…

Więcej