ModaNewsroom

adidas Originals = PHARRELL WILLIAMS Tennis Hu Icons

Kola­bo­ra­cja z Phar­rel­lem Wil­liam­sem to już sta­ły ele­ment kolek­cji adi­das Ori­gi­nals. Tym razem ame­ry­kań­ski woka­li­sta, zna­ny mię­dzy inny­mi z mło­dzień­cze­go luzu i ory­gi­nal­ne­go sty­lu, zain­spi­ro­wał się spor­tem. Tak powstał Ten­nis Hu – w cało­ści zaprojektowany…

Więcej