ModaNewsroom

#womensupportingwomen nowa kampania Parfois

Por­tu­gal­ska mar­ka stwo­rzo­na przez kobie­tę z myślą o wszyst­kich kobie­tach ponow­nie anga­żu­je się w spra­wy płci żeń­skiej, roz­po­czy­na­jąc kam­pa­nię wza­jem­ne­go wspar­cia pomię­dzy kobie­ta­mi. Inspi­ro­wa­na pio­sen­ką Cyn­dii Lau­per “Girls just want to have fun”, hym­nem z…

Więcej