Zdrowie

6 produktów wzmacniających odporność jesienią

Jesie­nią nasz orga­nizm wysta­wia­ny jest na ogrom­ną pró­bę odpor­no­ści. Dia­me­tral­nie zmie­nia się die­ta. Zni­ka­ją świe­że sezo­no­we owo­ce i warzy­wa, któ­ry­mi zaja­da­li­śmy się latem. To one były głów­nym źró­dłem wita­min i mikro­ele­men­tów. Nale­ży je czym prędzej…

Więcej