PolecaneZdrowie

Witamina B12 – dlaczego jest tak ważna?

Nasz orga­nizm potrze­bu­je wita­mi­ny B‑12 do wytwa­rza­nia czer­wo­nych krwi­nek, ner­wów, DNA oraz wyko­ny­wa­nia innych waż­nych funk­cji. Podob­nie jak więk­szość wita­min, wita­mi­na B‑12 nie może być wytwa­rza­na przez orga­nizm, dla­te­go musi­my dostar­czać ją z poży­wie­nia lub…

Więcej