Witamina B12 – dlaczego jest tak ważna?

Nasz orga­nizm potrze­bu­je wita­mi­ny B-12 do wytwa­rza­nia czer­wo­nych krwi­nek, ner­wów, DNA oraz wyko­ny­wa­nia innych waż­nych funk­cji. Podob­nie jak więk­szość wita­min, wita­mi­na B-12 nie może być…