ModaNewsroom

NAJMODNIEJSZE KOLORY NA JESIEŃ 2018 – VALIANT POPPY I PINK PEACOCK

Poka­zy mody 2018 ofe­ru­ją­ce tren­dy jesien­ne aż kipia­ły od śmia­łej pale­ty kolo­ry­stycz­nej, nie zawsze koja­rzą­cej się z chłod­niej­szym sezo­nem. Tym razem jed­nak, obok kla­sycz­nej czer­ni, bie­li, sza­ro­ści oraz kolo­rów liści: mio­du, kasz­ta­no­we­go, czy zaru­mie­nio­nej czer­wie­ni,…

Więcej