NewsroomUroda

my CLARINS – moc natury

My CLARINS to nowa linia kosme­ty­ków stwo­rzo­na spe­cjal­nie dla kobiet pomię­dzy 18 a 29 rokiem życia – 9 wyjąt­ko­wych for­muł któ­re nawil­ża­ją, przy­wra­ca­ją rów­no­wa­gę i pod­kre­śla­ją uro­dę każ­dej skó­ry.  Każ­dy kosme­tyk prze­peł­nio­ny jest wycią­ga­mi z…

Więcej